คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ Startup และ Spin-off และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการเรียนรู้ การวิจัยและบริการวิชาการด้วยสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การบริหารงานภายในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แกลลอรี่