ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดฝึกอบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

9 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาลและประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และ คุณวีระชาติ ชูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
.
การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 สำหรับพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และ ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม เป็นเวลา 2 สัปดาห์
.
เป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่มาใช้การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยในสถานการณ์จริง การบูรณาการความรู้เชิงวิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติในคลินิก บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์
.
lifelong learning is the vital role for nurses

แกลลอรี่