คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

29 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2567 และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมี คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

แกลลอรี่