ขขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ (สายสนับสนุน) ทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Kaizen : Concept & Implementation เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน

29 มีนาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Kaizen : Concept & Implementation เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเรียน SB 4402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/-Cy8c
แกลลอรี่