ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเต่าและบ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

สืบเนื่องจากการอบรมเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 โครงการิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม ปีที่ 2 (ชุมชนชาติพันธุ์กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคมในวิกฤติฝุ่นควัน PM2.5)   

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาฯ ได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองเต่าและบ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งการวางแผนการออกแบบการวิจัย .

#กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม ปีที่ 2 (ชุมชนชาติพันธุ์กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคมในวิกฤติฝุ่นควัน PM2.5)
#สนับสนุนโดย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แกลลอรี่