ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดอบรมเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 18 และเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 17

5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 18 และ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 17 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานกรรมการหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ประธานกรรมการหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 การอบรมสองหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2567

แกลลอรี่