การอบรมจริยธรรมวิจัยในคน ประจำปี 2562

11 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน ตลอดจนการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่