หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 3/2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ "ความสำเร็จขององค์กรกับการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ" เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรื่อนบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างค่านิยมสร้างสรรค์และพฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
แกลลอรี่