คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

13 ธันวาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์)
1) ผลงานวิจัยเรื่อง"โครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะและการคุ้มครอง" โดย
ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
นายชุติ งามอุรุเลิศ
นายศิววงศ์ สุขทวี
อาจารย์เขมชาติ ตนบุญ (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)
แกลลอรี่