ศูนย์ CBG ประจวบคีรีขันธ์ มช. รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023

21 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานทดแทน ในประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ภายใต้ผลงาน โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทน (CBG) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
.
          ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 ด้านพลังงานทดแทน ในประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ภายใต้ผลงาน โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทน (CBG) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน โดยในปี 2566นี้ มีผู้รับรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2023 จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้ประเทศกว่า 562 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 140,000 ตัน

          ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีพี จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาด 6 ตันต่อวันโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดโดยใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจาก Evonik Industries AG จากประเทศ เยอรมนี ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV “กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561” โดยบริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) จะทำการผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพของบริษัทฯให้กับศูนย์ฯ เพื่อนำไปผลิตก๊าซเป็น CBG โดยปริมาณการจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการจำหน่ายก๊าซให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สถานีบริการมุทุลักขณา และ สถานีบริการช้างเผือก อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด 933 ตัน/ปี และประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนอัดยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศได้โดยตรง มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 17,569 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใช้งบประมาณในการลงทุน 66.24 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน 12% และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี
.
          การประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อการแสดงความชื่นชมและยกย่องผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังานโดยสมัครใจ และขยายไปสู่ในด้านพลังานทดแทนจนประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านพลังาน อันมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ จนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
แกลลอรี่