มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี ช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์

10 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.39 – 12.00 น. โดยจะมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาธรรม มช. โดยในโอกาสสำคัญนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” เกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครบวาระ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น


       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 24 มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี

        สำหรับในปี 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.39 น. มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ เวลา 08.09 น. พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หลังจากนั้น เวลา 08.30 น. จะมีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาธรรม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

        หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้ว จะมีพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่

  •  ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี
  • ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  


ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2565 ได้แก่

*รางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์* รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.อนุชา สธนวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ คณะศึกษาศาสตร์

    

*รางวัลอาจารย์ดีเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ คณะเศรษฐศาสตร์

    

*รางวัลนักวิจัยดีเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.นาวี กังวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ คณะเศรษฐศาสตร์

  

*นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา คำทิพย์ คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช สำนักงานบริหารงานวิจัย

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์

    


*รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ คณะแพทยศาสตร์

รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงวิชาการอย่างสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

  

*รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

กลุ่มด้านการบริหาร ได้แก่ นางอัจฉรา ศรีพลากิจ สำนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มด้านการบริการ(บริการทั่วไป) ได้แก่ นางอรพรรณ การคนซื่อ สำนักหอสมุด

กลุ่มด้านบริการ (วิชาชีพเฉพาะ) ได้แก่ นายสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายถนอม กองใจ คณะวิทยาศาสตร์

      

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปี 2565 ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ศาสตราจารย์ นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อนุสาขารังสีรักษา
  • ศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา พื้นฐานการศึกษา
  • ศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิชาระบาดวิทยา
  • ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

     


นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวยังได้มีพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก รางวัลหลักสูตรดีเด่น และนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่น ปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเป็นผู้มอบรางวัล


        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณในวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นกำลังใจส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ทุ่มเทพลกำลัง สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

ภาพจากกองบริหารงานบุคคล มช.

แกลลอรี่