แสดงความยินดีกับ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์

25 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ?ผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มช. และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติ?จาก คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษา?เก่า มช. คุณสุเมธ จินดาวัฒน์ คุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา คณะกรรมการ?บริหารสมาคม?ฯ พร้อมด้วยพลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุข และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ในรุ่นต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม?คณะสังคมศาสตร์? อาคาร?เรียนรวม (SB4)แสดงความยินดีกับ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่