พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ รวมถึงสนับสนุนและปรึกษาด้านวิชาการการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และจ้าหน้าที่สถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่