คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการปฏิบัติตนและการเตรียมตัวด้านวิชาการ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่กำหนด ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวด้านวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา) โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ) การแนะนําวิธีการตรวจสอบผลการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร โดย น.ส.เบญจพรรณ เมธาจารย์ และนายโสฬส จิตรมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ และการเสวนาหัวข้อ “ทํางานองค์กรระดับนานาชาติแบบสหสาขา -> เรียนแต่สิ่งที่ชอบพอไหม” โดย ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์ Business Development and Key Account Manager for South East Asia, Applied Spectroscopy Business Area usum Bruker Optics GmbH & Co.KG, Germany (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์) ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพล คําปวนสาย
แกลลอรี่