การอบรมในหัวข้อ “การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ/ การจัดการลำดับของงาน และกรณีตัวอย่าง”

2 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60   

ในหัวข้อ “การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ/ การจัดการลำดับของงาน และกรณีตัวอย่าง” โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานต่างๆ ในสำนักงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานภาควิชาฯ และห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่