CCS Frontier Research Group ร่วมผลักดันร่าง Technology Road Map (CCUS TRM) ครั้งที่ 2 นำประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

26 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข และ อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ อาจารย์นักวิจัย รับหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิจัยฯในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน” หรือ CCUS TRM

ในการนี้ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายสรุปผลการระดมความคิดเห็นของการทำ Technology Road Map (TRM) ครั้งที่ 1 ในช่วงต้นของกิจกรรม ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และวิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อน (Driving Mechanisms) ทั้งในมิติด้านกฎหมาย นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคน และด้านข้อจูงใจ รวมถึงกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการร่าง TRM ครั้งที่ 2 ด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ เเละการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) ของประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า 46 หน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 130 ท่าน
แกลลอรี่