ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร (รหัสประจำตัวนักศึกษา 2112007) อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566
.
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(การพยาบาลและการผดุงครรภ์) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2525 ได้เริ่มทำงานครั้งแรกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจำการ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และต่อมาย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลขอนแก่นตามลำดับ จนเกษียณอายุราชการเมื่อปีพ.ศ.2563 รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น 38 ปี หลังเกษียณอายุราชการได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในตำแหน่งศาสตราภิชาน เมื่อปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และต่อมาในปี 2565 ได้รับแต่งตั้งอีกหนึ่งตำแหน่ง คือ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.
ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้านบริหารการพยาบาล และด้านวิชาการวิจัย ก่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และสุขภาวะของประชาชนทั้งในคลินิกและชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ ได้รับการยอมรับและการยกย่องจากสังคมทั้งในวงการวิชาชีพและสถาบัน ภาคี เครือข่ายอื่นๆ เช่น รางวัลผู้ประสานงานคุณภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลและจังหวัด รางวัลพยาบาลดีเด่น (หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช) รางวัลพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และได้รับรางวัลสูงสุดจากการเป็นวิชาชีพพยาบาล คือรางวัลศรีสังวาลย์ รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว จนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อร่วมวิชาชีพให้เป็นกรรมการสภาการพยาบาลจากการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อวิชาชีพด้วยความเสียสละ อดทนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป็นจิตอาสา อาสาสมัครช่วยเหลืองานราชการเมื่อมีความจำเป็น อาทิเช่น เป็นพยาบาลอาสาไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบของภาคใต้ ณ โรงพยาบาลนราธิวาชราชนครินทร์ เป็นเวลา 1 เดือน ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลอาสาสมัครดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งใหญ่ เป็นต้น
.
อีกทั้งเป็นพยาบาลวิชาชีพสายปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงนักวิชาการ วิจัย พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลบนพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ก่อให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมใหม่ๆที่สนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพบริการ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ
.
จากความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ ความสามารถและความเพียรในการปฏิบัติภารกิจที่กล่าวมาข้างต้น จึงสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566 เพื่อเกียรติประวัติสืบไป
.
พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

แกลลอรี่