งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

7 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดง และแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่