คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

13 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษากล่าวต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ Zoom LIVE
แกลลอรี่