สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทคัดย่อสำหรับประชุมวิชาการ”

14 สิงหาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Rollins School of Public Health, Emory University ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการดำเนินของการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด : การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย หรือ โครงการสวัสดี” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทคัดย่อสำหรับประชุมวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถเขียนบทคัดย่อสำหรับประชุมวิชาการและบทความวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ณ อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร. ปริญญา ภาณุเวท จาก Rollins School of Public Health, Emory University และ ผศ. ดร. นัทธี สุรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน 
แกลลอรี่