นักศึกษาคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 ในงาน STT49

30 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2023 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการ SST49 เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 ดังนี้

ระดับ Gold Medal
นายพีรวิชญ์ สุริยะ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Submodularity Property for Facility Location of Dynamic Flow Networks โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ Assoc. Prof. Vorapong Suppakitpaisarn จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควิชาคณิตศาสตร์

ระดับ Silver Medal
นางสาวกษิมาภรณ์ พรหมอุบล ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Characterization of Thermophilic Cyanobateria as a Host for a Newly Designed Pathway โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.พชร สัตยวรรธน์
แกลลอรี่