ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ร่วมจัดสัมมนา Is Thailand Ready For BSF ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF

20 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

      ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) โดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฯ ด้านแมลง BSF ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา Is Thailand Ready For BSF ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567  โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF” พร้อมกับการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ในหัวข้อ ดังนี้

  • บทบาทหน้าที่สมาคมอุตสาหกรรมแมลงไทย โดยคุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม นายกสมาคมอุตสาหกรรมแมลงไทย
  • นโยบายกรมปศุสัตว์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการนำแมลง BSF ไปใช้ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบ อาหารสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
  • นโยบายการใช้แมลง BSF และผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ำ โดย คุณวรรณนภา รังสินธุ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง
  • สถานการณ์ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดการนำเข้า และใช้ประโยชน์แมลง BSF ของต่างประเทศ โดย ดร.รุจิเรข น้อยเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
  • โอกาสและความท้าทายต่อความต้องการใช้โปรตีนทดแทนจากแมลง BSF โดย ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

และปิดท้ายการบรรยาย โดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฯ และ สพ.ญ.ดร.สคราญมณี กระจ่างวงษ์ ผู้แทน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางเพื่อประกอบการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม BSF”
.
ทั้งนี้ ได้เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงและผู้ผลิตแมลง BSF ของไทย ทั้งหมด 6 ท่าน พร้อมทั้งมีการมอบใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากแมลง BSF ให้กับผู้ประกอบการ และวิทยากรที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/FIN.CMU/posts/pfbid0YPCkAJ4NWamTfTpkXqumSDQs43MLGD7PRgXUKXcYigu1sswiP8YV2STGkd23ob1jl
แกลลอรี่