นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโฆษณาความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2 มิถุนายน 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     2 นักศึกษาหญิง กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวพิมพ์ประภา ใจคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 621810162 และนางสาวนภสร หวง รหัสประจำตัวนักศึกษา 621810107 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานสปอตโฆษณา We’re all the same การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     การประกวดดังกล่าว จัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน ผ่านสปอตโฆษณา สารคดีสั้น และโปสเตอร์ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality” ทั้งนี้ ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่อไป

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่