คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr.Mishima Nobuo, SAGA University เข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr.Mishima Nobuo, SAGA University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายพิศุทธ์ พิศุทธกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี เพื่อพูดคุยหารือต่อยอดความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระดับเมืองระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบอาคารสถาปัตยกรรม และชุมชน ระหว่างเมืองซากะและเมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น กับเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดการสร้างเมืองอย่างมีส่วนร่วม หรือ “มะจิซึคุริ” ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม นิเวศเมือง และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาเมือง ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
แกลลอรี่