ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 3 (กำหนดจัดสอบเพิ่มเติม)

19 กันยายน 2566

ศูนย์ประสานงานวิชาการ


แกลลอรี่