วิทยา มช. ยกระดับความร่วมมือ Hanyang University มุ่งพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนสู่สากล

6 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ College of Natural Sciences, Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร College of Natural Sciences, Hanyang University นำโดย Prof.Jin Pyo Hong, Dean, College of Natural Sciences ร่วมลงนามฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 สถาบัน มีเป้าหมายร่วมกันในการต่อยอด และพัฒนาความร่วมมือทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มีความก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่