คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมรายวิชา 701470 เมืองน่าอยู่ ชุมชนยั่งยืน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รศ.ดร.กษมา พลกิจ ในหัวข้อ วิวัฒนาการผังเมืองเชียงใหม่ และผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา ในหัวข้อ การพัฒนาย่านช้างม่อยแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่