วิทยา มช. จัดค่ายอาสาฯ สร้าง 65 สร้างถนนคอนกรีต ณ บ้านขอนม่วง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

       ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดค่ายอาสาฯ สร้าง ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  โดยนำนักศึกษา มช. จากหลากหลายคณะ 58 คน ร่วมสร้างถนนคอนกรีตข้ามลำธาร ระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียน เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อช่วยเหลือชุมชนแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ส่งเสริมจิตอาสา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพี่น้อง ทั้งในคณะและต่างคณะ
แกลลอรี่