การสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565

20 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ให้พร้อมเข้ารับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ TQC และ TQC+Innovation รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะฯ โดยมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความสามัคคี สร้างค่านิยมการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในช่วงเช้า วันที่ 28 เมษายน 2565 มีการบรรยายเรื่อง การมุ่งสู่ TQC คณะเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี และการบรรยายเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรม Rehab - Re Energy - Recover "ดูแลความสัมพันธ์หลัง COVID" โดย คุณวิชญา โมฬีชาติ และคุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล จากทีมขะไจ๋

และในช่วงเช้า วันที่ 29 เมษายน 2565 บุคลากรร่วมพิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะเทคนิคการแพทย์ และรับฟังแผนคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (แผนฯ 13) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยทีมต้นกล้า คณะเทคนิคการแพทย์ มช. และช่วงบ่าย ร่วมทำกิจกรรม "XYZ Jigsaw for Good Team" กิจกรรมสานสัมพันธ์ AMS จากทีมคณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
แกลลอรี่