นักศึกษา ป.เอก ดาราศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิทยาศาสตร์

           นักศึกษา ป.เอก ดาราศาสตร์ คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2567

          นางสาวปณัฐดา ยะคำ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ เกิดขึ้นจาก Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center (WIPAC) สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Summer Student Program) ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา จํานวน 2 คนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

ในปี 2566 คณะกรรมการความร่วมมือการวิจัยนิวทริโน ไอซ์คิวบ์ประเทศไทย (Thai-IceCube) ได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น และนํารายชื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงคัดเลือก นางสาวปณัฐดา ยะคํา เป็น 1 ใน 2 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณะวิทยาศาสตร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
แกลลอรี่