ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร ของสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

19 มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

 ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง่ใหม่ และทีมวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า สำหรับการให้คำแนะนำในการจัดตั้งศูนย์บริการและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ การเข้าใจหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการและเอกสารการปฏิบัติงานและกิจกรรมตามหลักการของ OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP)
แกลลอรี่