CAMT CSR ร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ ให้แก่หน่วยงานป้องกันไฟป่า

3 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมอาสา CAMT CSR ร่วมทำอาหาร มอบเครื่องดื่มและสิ่งของ กว่า 400 ชุด ให้แก่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานป้องกันไฟป่า โดยวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยได้ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน จึงจัดกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนปัญหาดังกล่าวต่อไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานป้องกันไฟป่า

แกลลอรี่