หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICE 2019

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย เรื่อง “An Analysis of Misconceptions in Research of Social Studies Teachers” (มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการวิจัยของครูสังคมศึกษา) ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ “The 6th International Conference on Education (ICE 2019) (Creative Paradigms towards Internationalizing Education) กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา” และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยายภาษาอังกฤษ (English Oral Presentation) จากผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 100 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
แกลลอรี่