สรุปและข้อเสนอแนะ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเข้าถึงน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคของกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

สรุปและข้อเสนอแนะ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเข้าถึงน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคของกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่