ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณปพร ลีวิโรจน์ และ อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน คณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (GISTNORTH) ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : http://soc.cmu.ac.th/huachiew/
แกลลอรี่