ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วม...

  • การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
    The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019)
    “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://ace.edu.cmu.ac.th