คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

24 พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านบัณฑิตศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.30 น.
แกลลอรี่