โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

18 กรกฎาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นายรัฐศาสตร์ รัฐอังกูร รหัสประจำตัวนักศึกษา 591310191 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ ให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 2019 Free KNU International Summer Program ณ Kangwon National University, ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายประเทศเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  
แกลลอรี่