คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

6 มีนาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆ และบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยภายหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น นักศึกษาได้เสนอผลงานแบบ Oral Presentation โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา และอัญมณีวิทยา
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาเคมี ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม และเคมีอุตสาหกรรม

จากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และสหกิจศึกษา ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการ ปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระในสาขาวิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาตลอด 4 ปี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ และคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และทักษะการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

แกลลอรี่