คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อก.มช. และสมาชิก ทีม Phenocov+ ที่คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ และทีม Foodprompt ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน APEC Regional Youth Symposium ระดับประเทศ

8 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ 2 ทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ชนะการแข่งขัน APEC Regional Youth Symposium รอบภาคเหนือ สู้ศึกระดับประเทศอย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาที่ชนะทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 15 ทีม แข่งขันเสนอโมเดลไอเดียพัฒนาพื้นที่ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าชัยชนะ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม Phenocov+
สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย ราชา วงศ์วรพชร - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว แพรวา ไชยวุฒิ - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวชนนิกานต์ ชัยทอง - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว เกสรี ชัยชนะ - สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ฟ้าใส เกษมจิตต์ - สาขาวิชาการเงินและธนาคาร

คณะเภสัชศาสตร์
นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร

ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

นำเสนอสเปรย์ฉีดช่องปากและลำคอจากของเหลือทางการเกษตรในภาคเหนือ เพื่อลดการสัมผัสกับเชื้อไวรัสและลดการอักเสบจากมลภาวะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Foodprompt
สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว ผุสชา ผ่องเดช - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
นาย ศุภกร ประภาเลิศ - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาว กฤตธินันท์ ทวีบุญ - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ลลิตา สุเขียว - สาขาวิชาบัญชี

คณะการสื่อสารมวลชน
นายกฤษดา พิชัยศรทัต - สาขาสื่อสารการตลาดโฆษณา

นำเสนอผลงานแพลตฟอร์มสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

สำหรับกิจกรรมโครงการ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่