บ้านช้างเหล็กเปิดต้อนรับนักเรียน รร.ปรินส์ เข้าชม LAB เรียนรู้ประสบการณ์ในสถานที่จริง เพื่อเลือกศึกษาต่อ

28 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ณ ห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Inventions Laboratory: LIL) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ME-loT Lab.: Integrate loT technology into mechanical and energy systems ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27831