นางสาสุธินี รักกุศล สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติประจำปี 2563

20 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

นางสาสุธินี รักกุศล รหัสนักศึกษา 630410069 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติประจำปี 2563 จากสโมสรโรตารีจตุจักร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยรางวัลดังกล่าวได้คัดเลือกจากเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและความโดดเด่นในสาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความเหมาะสมในการแสดงออกทางด้านสื่อออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมานางสาวสุธินี รักกุศล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เข้าร่วมโครงการสร้างนวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของปตท.สผ.(PTTEP Teenergy) อาสาเข้าร่วมทำแนวกันไฟป่า กิจกรรม Wildlife management รวมไปถึงเข้าร่วมโครงการศึกษาการผลิตชีวมวล เป็นต้น 

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/Geography.CMU/
แกลลอรี่