มช. รับรางวัลมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดีเด่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

16 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการลูกข่ายได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 Theme “Safety Lab and Safety Culture for Sustainability” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือ ได้รับการยกย่องผลงานดีเด่นในระดับประเทศ คือ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดีเด่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


นอกจากนี้ภายในงานได้มีการบรรยายและเสวนาในประเด็นสำคัญที่ท้าทายการสร้างและการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยไทย อีกทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการที่มี Best Practices ทั่วประเทศ โดย ห้องปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Poster Award (Popular Vote) ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และรางวัล Best Practices ระดับดีผลงานด้านบริหารจัดการความปลอดภัย

แกลลอรี่