พิธีเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กร "

23 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กร " โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับ

ในการนี้คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกียรติเข้าร่วมงาน
แกลลอรี่