มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

12 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ภายในงานยังมีการกล่าวรายงานแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กับเมืองเก่าเชียงใหม่ (ย่านนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), การแนะนำยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การแนะนำภารกิจของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา การอนุรักษ์อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาในอนาคต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม, การแนะนำงานต่อยอดแสงหลวง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม (ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์-CLIC) และการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรมล้านนา ภายในอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) นำชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

แกลลอรี่