กิจกรรมส่งเสริมความรู้และการตะหนักด้านการจัดการกับภาวะอ้วนของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการตะหนักด้านการจัดการกับภาวะอ้วนของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart & Sustainable Healthy Chiang Mai University) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดีหรือมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) โดยการใส่ใจและให้ความสำคัญกับการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดการสะสมของน้ำตาลและไขมันที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน ที่จะนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกหลายอย่างที่เป็นเหตุให้ร่างกายเจ็บป่วยเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ตลอดจนการตะหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานโดยเฉพาะไขมัน สร้างร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัย ณ ลานกิจกรรม ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กินในมอ) วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่