คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ ภายใต้ โครงการบูรณาการข้ามสาขาและพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดการประชุมแจ้งผลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน แก่อาสาสมัครหมู่บ้าน/อาสาสมัคปศุสัตว์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากรและอธิบายผลเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการประเมินความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนเละในสัตว์ ผลกระทบของการระบาดของโควิดกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และผลการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนและภายหลังการกระตุ้นซ้ำ (boost) เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ อสม/อสป.จะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมกันนี้ทาง อบต.แม่ก๊าได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 
แกลลอรี่