วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ปี 65

15 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2565 “เกียรติคุณ...ความดี ที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิต ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา), รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิส ถาวรนันท์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล), อาจารย์ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า), นายสัมพันธ์ นันทขว้าง (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ), นางมาลา ไชยเทียน และนายสมศักดิ์ ชัยมณี (งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัยฟองสมุทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนหัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องฮวดไช้ ชั้น 2 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29458