ห้องสมุดแจ้งกำหนดหนังสือค้างส่ง และค้างชำระค่าปรับ

8 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุด แจ้งนักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่ง ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และค้างชำระค่าปรับจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา  โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. หากดำเนินการล่าช้าจะส่งผลต่อการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564

แกลลอรี่