คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เล็ก ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564 สาขาอายุรศาสตร์

28 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เล็ก ในโอกาสได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564 สาขาอายุรศาสตร์
แกลลอรี่